Tiedote

Susikannan hoitosuunnitelmaluonnos lausuntokierrokselle

pe 28. kesäkuuta 2019 14.35.00

Metsästäjäliitto tukee avointa viestintää ja kannanhoidollista metsästysmahdollisuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut luonnoksen uudeksi susikannan hoitosuunnitelmaksi. Hoitosuunnitelman tarkoituksena on olla keskeinen väline susipolitiikan toteuttamisessa Suomessa. Suunnitelman avulla pyritään vastaamaan sekä susiin liittyvien konfliktien aiheuttamiin kansallisiin haasteisiin että kansainvälisiin suojeluvelvoitteisiin. Suunnitelman lausuntoaika jatkuu 30.8.2019 saakka.
 

Metsästäjäliitto mukana valmistelussa

Metsästäjäliitto on mukana Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivityshankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmässä. Pohjana päivitetyssä hoitosuunnitelmassa on vuonna 2015 vahvistettu hoitosuunnitelma. Uuden suunnitelman tavoitteita ovat esimerkiksi: suden sietämisen edistäminen ja perustan luominen suden hyväksyttävyydelle, susivahinkojen ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet uhan ja vahinkojen hallitsemiseksi, syventyvä ja laajentuva tieto susikannasta, hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien välisen vuoropuhelun edistäminen, rajat ylittävä yhteistyö ja erilaiset kannanhoidolliset toimet. Metsästäjäliitolle näistä kaikkein merkittävimpiä ovat susivahinkojen ennaltaehkäisy ja toimenpiteet vahinkojen hallitsemiseksi, vuoropuhelun edistäminen ja kannanhoidollisen metsästyksen mahdollisuus.

- Me Metsästäjäliitossa ymmärrämme, että Suomen susikannan täytyy olla elinvoimainen, mutta samalla haittojen pitää olla hallinnassa. Toivomme, että hoitosuunnitelma antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että ohjausryhmässä suden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollisuus on avoimesti hyväksytty. Myös luottamuksen parantaminen eri toimijoiden välillä on oleellista, sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.
 

Vahinkojen ennaltaehkäisy

Susireviirialueilla elävien ihmisten turvallisuuden tunnetta pyritään parantamaan lisäämällä hoitosuunnitelmaan huolta, uhkaa ja vaaraa aiheuttavan suden määritelmät sekä selventämällä Suomen riistakeskuksen ja poliisin rooleja asioissa. Keskeiseksi suden sietämistä ja ihmisten turvallisuuden tunnetta parantavaksi toimenpiteeksi on tunnistettu kotieläin- ja koiravahinkojen ennaltaehkäisy.

-Vahinkojen ehkäisemisessä on tärkeää ennakoiva viestintä alueille, joille on muodostumassa susireviiri, Siitari kertoo. Luonnonvarakeskuksen susikannan ennustemallin pohjalta voidaan uusien reviirien syntymistä ennakoida ja kohdentaa viestintää kyseisen alueen asukkaille, metsästäjille sekä karja- ja lammastilallisille.

Siitari pitääkin tärkeänä, että pantatieto olisi saatavilla mahdollisimman monesta sudesta:

- Metsästäjäliiton erityishuomion kohteena ovat sekä koiravahinkojen ennaltaehkäiseminen että koiran kanssa metsästämisen turvaaminen Suomessa, Siitari mainitsee. Tavoitteena on, että pantatieto on mahdollisimman reaaliaikaista.
 

Kannanhoidollisen metsästyksen mahdollisuus

Kannanhoidollinen metsästys voidaan lisätä suunnitelman hankkeeksi, jos Euroopan unionin tuomioistuin ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut sen mahdollistavat. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteet, toteutustapa ja reunaehdot suunnitellaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tähän liittyy oleellisesti myös suden laittoman tappamisen ehkäiseminen sekä suden sietämisen edistäminen.

-Metsästäjäliitto on tehnyt merkittävää työtä EU-tasolla suden kannanhoidollisen metsästämisen mahdollistamiseksi Suomessa, ja suden siirtämiseksi luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja poronhoitoalueiden tapaan, toteaa Metsästäjäliiton hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg. Kannanhoidollisen metsästyksen toteutuminen vaatii kuitenkin suunnitelman mukaista susikantaa, hän muistuttaa.
 

Vuoropuhelun merkitys

Metsästäjäliitto on tehnyt työtä avoimen ja kansantajuisen susiviestinnän edistämiseksi. Vuoropuhelun tavoitteena on tukea susireviirillä asuvia ihmisiä paikallisesti, ja lieventää suden ja ihmisen rinnakkaiselosta syntyviä haittoja esimerkiksi ennakoivan viestinnän keinoin.

- Susikannan kanta-arvion uudet esitystavat ja ennustemallit sekä Metsästäjäliiton susipuhelinpalvelu ovat hyviä esimerkkejä uudenlaisesta tiedon tarjonnasta. Päivitetyn hoitosuunnitelman toimenpiteisiin kuuluu myös Metsästäjäliiton aloitteesta 2017 koollekutsuttu valtakunnallinen susifoorumi. Foorumin tehtävä on lisätä suden aiheuttamiin konflikteihin liittyvää vuoropuhelua ja löytää niihin ratkaisuja. Vuoropuhelua tarvitaan myös kansainvälisesti, ja hoitosuunnitelmaluonnokseen onkin kirjattu toimenpiteitä yhteistyön syventämiseksi esimerkiksi Ruotsin ja Norjan kanssa, Hallenberg kommentoi.

 

Susikannan hoitosuunnitelman päivityshanke alkoi syyskuussa 2018. Hankkeessa on ollut sekä valmistelu-että ohjausryhmä, jotka molemmat ovat kokoontuneet useaan kertaan hankkeen aikana. Ehdotuksia hoitosuunnitelman päivittämiseksi saatiin myös susireviirialueiden yhteistyöryhmille suunnatun sähköisen kyselyn vastauksista ja keväällä 2019 yhdessä alueellisten riistaneuvostojen kanssa järjestetyistä sidosryhmätilaisuuksista.

 

Lisätietoja:

Tuomas Hallenberg
Hallituksen puheenjohtaja
Puh: 040 528 6069
tuomas.hallenberg@metsastajaliitto.fi

Heli Siitari
Toiminnanjohtaja
Puh: 040 826 7998
heli.siitari@metsastajaliitto.fi


Lue myös:

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote luonnoksesta uudeksi susikannan hoitosuunnitelmaksi.